Ouders/Oudercommissie

Ouders hebben een belangrijke rol te vervullen in het bewaken van de (kwaliteits)normen van een Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang. De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders door mee te praten over het beleid van de vestiging. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert overleg met de directie. Vanuit de oudercommissie op een vestiging, is minimaal één ouder afgevaardigd in de centrale oudercommissie.

Klik rechts op het organigram om te zien wie er in de Oudercommissie zitting heeft namens welke locatie.

Waarom een Centrale Oudercommissie?
Kinderopvang 'De Boerderij' heeft meerdere locaties. Op elk van deze locaties dient een oudercommissie aangesteld te worden. Om te voorkomen dat elke vestiging zijn eigen weg gaat is besloten een centrale oudercommissie op te richten. Van elke oudercommissie is een afgevaardigd lid aanwezig. Deze leden te samen vormen de Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie overlegt met de directie van kinderopvang 'De Boerderij' over algemene zaken. Op deze wijze wordt de eenheid van het beleid binnen alle vestigingen veilig gesteld. Een lokale oudercommissie behoudt echter ten alle tijde het recht hiervan af te wijken. Ook kan de lokale oudercommissie aanvullingen op het beleid doorvoeren. Het adviesrecht houdt in dat de directie geen besluit kan nemen over deze onderwerpen, zonder hiervoor eerst de oudercommissie te raadplegen. Om over deze onderwerpen mee te kunnen denken, heeft de oudercommissie een wettelijk recht om alle informatie te krijgen die nodig is om tot een goed advies te komen. De directie mag alleen afwijken van een advies van de oudercommissie, indien zij schriftelijk en gemotiveerd kan aangeven waarom zij wenst af te wijken.

Adviesrecht
Via een mandateringsformulier hebben de oudercommissies van de drie locaties de Centrale Oudercommissie gemachtigd verzwaard adviesrecht over te nemen met betrekking tot de volgende punten:

 1. De uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie met betrekking tot
  1. aantal kinderen per leidster
  2. groepsgrootte
  3. opleidingseisen beroepskrachten
  4. inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding;
 2. Algemeen pedagogisch beleidsplan van de organisatie;
 3. Algemene voedingsbeleid van de organisatie;
 4. Algemene gezondheidsbeleid van de organisatie;
 5. Algemene veiligheidsbeleid van de organisatie;
 6. Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de
  leden van de klachtencommissie conform de Wet Klachtrecht;
 7. Openingstijden
 8. Wijziging van de prijs

Ook biedt de oudercommissie ondersteuning bij diverse jaarlijkse ouderbijeenkomsten en andere activiteiten van de vestiging. U kunt hierbij denken aan de ouderavonden, informatieavonden, open dagen etc.

De Geschillencommissie

Sinds 1 januari 2016 heeft Kinderopvang De Boerderij een registratieovereenkomst met De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit betekent dat de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen geschillen kan behandelen conform het toepasselijk Reglement. Klik HIER om de Registratieverklaring in te zien. 

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

 • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
 • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
 • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld. De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nI en op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Vragen stellen?
Heeft u een vraag voor één van de leden van de Oudercommissie, aarzel niet om één van hen aan te spreken. Wilt u één van hen persoonlijk spreken, dan kunt u een mailtje sturen naar oudercommissie@kinderopvang-deboerderij.nl. Zij zullen dan telefonisch of per mail contact met u opnemen. Hiernaast ziet u wie in de Oudercommissie zitting heeft namens welke locatie.

Bestanden

Het laatste nieuws

Tijd van teken en processierup...

23-04
Het is bijna mei en we gaan de tijd van de teken en processierups weer in. Van een tekenbeet kun je ziek worden. Controleer daarom jezelf en je kind(eren) op tekenbeten nadat je ‘in het groen’ bent geweest. Ben je gebeten door een teek, dan is het be... lees verder

SamenLoopvoorHoop KINDERLOOP

23-04
Tijdens de SamenLoopvoorHoop zal tevens een kinder-loop georganiseerd worden. De Kinderloop is een korte versie van de Samenloop in 24 minuten en zal op zaterdag 21 september zijn. De jonge deelnemers krijgen aan de start een paars SamenLoop T-shirt... lees verder

Jumping Schröder

23-04
Van donderdag 23 mei t/m zaterdag 26 mei vindt Jumping Schröder in Tubbergen plaats. Wij zullen hier zaterdags en zondags ook aanwezig zijn om leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen.

Meivakantie BSO de Bengels

23-04
A.s. dinsdag start de meivakantie bij BSO de Bengels. Week 17 zal in het teken staan van de Koningsspelen. We gaan koekhappen, spijkerpoepen, touwtrekken, zaklopen en nog veel meer oud Hollandse spelen. In week 18 staat het thema ‘Lente’ centraal. We... lees verder
Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl